پروانه نما | شرکت باتیس کیان ارتباط Spamcheckr.com
This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Home / پروانه نما

 دریافت پروانه آموزش و مشاوره و استقرار در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) توسط شرکت باتیس کیان ارتباط:

شرکت باتیس کیان ارتباط  (آکادمی باتیس)، مفتخر به دریافت پروانه فعالیت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید.   

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای رسالت محوله بر مبنای سند افتا، با ایجاد نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) اقدام به شناسایی و احراز صلاحیت شرکت های فعال در زمینه آموزش، مشاوره و پیاده سازی، ممیزی و صدور گواهینامه در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات نموده است.

در این راستا، شرکت باتیس پس از طی روندهای احراز صلاحیت، از سال ۹۳ موفق به دریافت پروانه آموزش، مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران گردیده است.

 Batis Nama

Academy Nama